Resultados para “Usuario: Veremudus"

Este buscador realiza búsquedas sobre el texto íntegro de los Artículos, Poblamientos, Imágenes y Archivo de conocimientos, así como sobre los comentarios a los Artículos y Poblamientos.

Buscador Global

Tipo de búsqueda
No literal (todas las palabras en cualquier orden) · Sólo en el título

Buscar en:
Biblioteca · Poblamientos · Archivo de Conocimientos · Imágenes · Comentarios

Si no marcas ningún área, buscará en todas (excepto en comentarios).


Comentarios

Tijera Pulsa este icono si opinas que la información está fuera de lugar, no tiene rigor o es de nulo interés.
Tu único clic no la borarrá, pero contribuirá a que la sabiduría del grupo pueda funcionar correctamente.


 1. #51 Veremudus 14 de jun. 2007

  Biblioteca: Acerca de D. Pero Fernández, Señor da Casa Dandrade

  - Ihesus, Ihesus ...!!!, acabo de releer algo que he escrito aquí y me veo pillado en otro lapsus ... Rectifico donde puse que el testamento de Alonso de Lanzos databa del año 1580, ya que es 1480 (cosas de los duendes de la tecla ...). Perdón, perdón, perdón !!!.

 2. #52 Veremudus 14 de jun. 2007

  Biblioteca: Acerca de D. Pero Fernández, Señor da Casa Dandrade

  - Buenos días.

  - Para Arianrrod.

  - Las sepulturas de los Andrade que actualmente se conservan en el monasterio de Monfero son las siguientes:

  * Nuño Freire de Andrade 'O Mao' (+ 1435).

  * Fernán Pérez de Andrade 'O Mozo' (+ 1470), hijo del anteriormente citado Nuño.

  * Diego de Andrade (+ 1492), hijo del anteriormente citado Fernán.

  - Faltan que se sepa, al menos dos sepulturas. Una de Pedro Fernández de Andrade (+ 1435), hijo heredero del citado Nuño Freire 'O Mao' y hermano de Fernán Pérez 'O Mozo'. Otra de un Gómez Freire de Andrade (+ c.a. 1442).

  - Para todos estos datos sobre Monfero remito a la obra de LÓPEZ SANGIL, J. L. (ob. cit. arriba).

  - Por otro lado. La leyenda de que Fernán Pérez 'O Bo' ayudó a don Enrique en el episodio de la muerte de su hermano, el rey don Pedro, no se refleja en ningún documento de época que, en la actualidad, conozcamos. Ahora bien, en el año 1550 el licenciado Molina, a la sazón canónigo magistral de Mondoñedo, publica su Descripción del Reino de Galicia, donde entre otros datos expone lo siguiente:

  De los Andrade.

  La casa de Andrade también os la digo

  porque su hecho también se publique,

  que un muy privado del rey don Enrique

  contra don Pedro, su hermano y abrigo,

  en una batalla le fue tal amigo

  que viéndole estar caído le quiso

  dar tal ayuda, socorro y aviso,

  que dando la vuelta mató su enemigo.

  Este linaje de los Andrade es de los honrados del reino, y entre ellos hubo aquel buen caballero que llamaron Fernán Pérez de Andrade el Bueno el cual, siendo muy privado del rey don Enrique el Bastardo, en una batalla y desafío que persona por persona hubo este rey don Enrique con el rey don Pedro, su hermano, estando caído en tierra el don Enrique y don Pedro sobre él ya para le matar, se halló allí este Fernán Perez, el cual diciendo: yo no quito ni pongo rey, mas ayudo a mi señor, tomó del brazo al rey don Enrique, el cual dando la vuelta sobre su enemigo y hermano el rey don Pedro le mató. Y por este buen hecho le dio el rey don Enrique las villas de Pontedeume y Ferrol y otras muchas tierras de este Reino. (…) Traen por armas un escudo verde con una banda de oro.

  (cit. MOLINA, lic. Bartolomé Sagrario de. Descripción del Reino de Galicia; Introducción, transcripción, notas y comentarios: José Antonio PARRILLA, ed. Supervisión y Control S.A., A Coruña, 1988, p. 150).

  - Este es el primer referente conocido a esta supuesta acción de Fernán Pérez. Posteriormente, otros autores vuelven sobre el asunto pero, posiblemente, lo toman de Molina. No sabemos si Vasco de Aponte, que escribe entre veinte y treinta años antes de Molina, recogería este episodio en su Recuento ..., ya que la parte allí dedicada a la Casa de Andrade está incompleta y le falta el principio, donde hipotéticamente relataría las "fazañas" de Fernán Pérez y de alguno más ...

  - Una vez más, puedes comprobar como NO hay constancia documental, tan solo relatos que, no sabemos, si se basaron en fuentes documentales directas, en fuentes indirectas, en transmisiones orales, o si fueron de pura y mera cosecha propia ...

  - Saludos.

 3. #53 Veremudus 16 de jun. 2007

  Biblioteca: Acerca de D. Pero Fernández, Señor da Casa Dandrade

  A ‘Protestaçión’ de Pedro Padrón no ano 1432

  Fernando Dopico Blanco. 2006

   

  * Publicado na revista Atenea nº. 25 (Revista Trimestral do Ateneo Ferrolán)

  Decembro - 2006

   

  A comenzos do século XIII rexístranse os primeiros alcaldes[1] da vila de Ferrol. Para esa época sabemos que a vila era xa de reguengo e que contaba co seu propio concello e oficiais dependentes da autoridade real. No transcurso desa centuria e na seguinte, Ferrol foi acadando dos sucesivos monarcas privilexos e confirmacións[2] tocantes aos dereitos inherentes do seu estatus como xurisdición real. Pero, esta situación mudou radicalmente despois da contenda dinástica entre o Rei Pedro I e o seu medio irmán Henrique de Trastámara -logo Rei Henrique II- (aa. 1366-69). Para aquel entón, as puxantes vilas e cidades marítimas -xa en reguengo, xa suxeitas ás mitras episcopais- levaban anos a ser un bocado suculento polo que suspiraba a ínqueda e voraz nobreza laica. Unha vez vencedor, o Trastámara ‘pagou’ con múltiples mercedes o afecto á súa causa dun gran número de cabaleiros e escudeiros entre os que figuraba, precisamente, o teimudo e astuto Fernán Pérez de Andrade o Bo, quen ergueu en boa medida a nobilitas e a facenda da súa casa a través das espléndidas doazóns coas que obsequiouno o triunfante Henrique II. Entre outras, no ano 1371, co señorío da vila e alfoz de Ferrol, que perdía así o seu reguengo secular e pasaba a formar parte do puxante neo-feudo andradino.

   

  Tras unha aparente tranquilidade[3] na etapa de Fernán Pérez, os ferroláns comenzaron a amosar o seu desacougo. Finado o Bo en 1397, sucedeu o seu sobriño Pedro Fernández de Andrade, que estivo poucos anos ao frente da casa. Hacia 1405 aparece xa en escena Nuño Freire de Andrade o Mao[4], fillo do citado Pedro Fernández, quen tivo que facer fronte á sorpresiva sublevación do ano 1431 dentro dos seus dominios[5] e noutras comarcas cercanas; revolta capitaneada polo fidalgo Roi Xordo das Mariñas[6]. No mesmo ano 1431 finou Nuño Freire. Seu fillo maior e herdeiro, Pedro Fernández de Andrade, o seguiu moi de cerca xa quen pasou a mellor vida catro anos despois, en 1435. A Pedro Fernández o sucedeu a súa filla dona María, pero por ser menor de idade estivo baixo a titela do seu tío Fernán Pérez de Andrade o Mozo († a. 1470), fillo segundón de Nuño Freire que faríase finalmente co dominio da casa e por quen habería de seguir a descendencia da liñaxe[7] nos Estados e Casa de Andrade.

   

  O século XV foi prolixo en conflitos entre os diferentes estamentos sociais que configuraban os reinos cristiáns da Península; conflictos aos que non foron alleos tampouco os estragos demográficos causados polas pestes e a fame, anos de carestía e de desastres climáticos. No que toca ao Reino de Galicia, as Revoltas Irmandiñas dos anos 1431 e 1467 foron as máis sonadas, ainda que non as únicas. A primeira tivo como escenario principal os dominios dos Andrade nas comarcas de Ferrol, Eume e As Mariñas. A segunda, máis xeralizada e con maior repercusión, alcanzou a todos os ámbitos da xeografía e da sociedade estamental galega.

   

  Nese marco de conflictividade e de claro enfrontamento contra o abuso feudal organizado principalmente dende vilas e cidades -coa anuencia e aínda co disimulado apoio da monarquía a través de cartas reais para a formación de irmandades-, dáse o 18 de xaneiro de 1432 a ‘Protestaçión’ do procurador ferrolán Pedro Padrón ante as portas do pazo zamorano onde paraba o Rei Xoán II[8]. Alí formalízase un protocolo notarial que recollía a denuncia -‘Protestaçión’- efectuada en nome dos veciños do concello e alfoz de Ferrol contra o mesmísimo Rei.

   

  Este documento, tratado pola historiografía moderna como ‘Protesta’ -que hai que entender no seu significado orixinario de reclamación ou denuncia e non de mera mostra de disconformidade-, toca varios puntos entrelazados entre si que pasamos a relacionar:

  ·         Recolle a noticia da demora, intencionada, por parte do Rei en recibir á legación ferrolá.

  ·         Da noticia de querelas e demandas de xustiza perante o Rei, que tiveran lugar con anterioridade, polos danos e malfeitorías que recibira a veciñanza ferrolá por parte dos Andrade -Nuño Freire e o seu fillo Pedro Fernández- e dos seus homes de armas. Aínda que sexa unha opinión arriscada, coido que se poden entrever indicios de que entre estas reclamacións tal vez estaría a suspensión, ao menos temporal, do señorío dos Andrade sobre Ferrol. Se é que isto non era un feito[9] xa naquel intre.

  ·         Denuncia a actitude e doble xogo do Rei por canto éste -sen haber xulgado as demandas que tiñan feito os ferroláns contra os Andrade- pretendía facerlle mercede do señorío da vila a Pedro Fernández de Andrade, fillo do entón recén finado Nuño Freire o Mao. Pedindo unha moratoria nesta decisión até que se examinasen as reclamacións ferrolá e, polo tanto, a consideración de Ferrol como reguengo no ínterin.

  ·         Dá noticia do antigo reguengo no que estaba Ferrol por mor dos privilexos e confirmacións outorgados polos “Reyes anteçesores de nuestro sennor el Rey, los quales por su Alteza nos fueron e son confirmados e otorgados, e por su Sennoría fecho juramiento por su fe rayal delos guardar e mantener segúnd que en-ellos se contyén”. Aquí temos unha clara referencia ao Privilexo de confirmación outorgado por Xoán II no ano 1429.

  ·         Desautoriza o valor da mercede real no caso de que lle fora outorgado o señorío ao Andrade, acolléndose ás exposicións e avaliacións anteriores. Este feito suporía unha perigosa desobediencia ao Rei. Pero, precisamente, os privilexos anteriores habilitaban ao concello de Ferrol na posibilidade de facer este movemento e situaban ao Monarca no plano da ilegalidade, xa que este non estaba a comprir co estipulado nos privilexos e na súa propia confirmación de reguengo de 1429. Por tanto, con esto quedaría máis que xustificada e lexitimada a rebelión do ano 1431 e calquer outra que poidese suceder con posterioridade.

   

  Ao ferrolán Montero Aróstegui debémoslle a primeira cita desta ‘Protestaçión’, da que realiza unha transcrición completa na Historia y descripción … del Ferrol[10]; se ben non clarexa a súa procedencia ou localización e di traballar cunha copia do que cualifica como “curioso documento”. Poucos anos despois, o tamén ferrolán Benito Vicetto na súa Historia de Galicia realiza unha transcrición parcial, acompañada de varios comentarios ao texto[11]. Vicetto cita a este manuscrito como legaxo número 1 dentro do Arquivo Municipal de Ferrol[12]. Sen embargo, o texto orixinal non se conserva en Ferrol, nin tampouco copia ou traslado, pero si no Archivo General de Simancas -Valladolid-; o que garantiza a conservación da memoria deste feito singular para a historia de Ferrol e de Galicia. A transcrición de Montero Aróstegui -sospeitosamente idéntica a unha con letra decimonónica que se atopa adxunta ao pergameo do AGS- foi a que seguiron ou reproduciron todos os investigadores e historiadores que se ocuparon do tema. Mais porén, a estas alturas, coido que é necesario achegar este texto con criterios de transcrición[13] actuais, de xeito que os lectores e investigadores o poidan apreciar máis cercano ao seu verdadeiro sabor orixinal.

  Por último quedaría tratar sobre o valente procurador ferrolán Pedro Padrón, pero lamentabelmente nada podemos aportar á súa figura xa que, salvo esta fugaz aparición documental, non temos ningún outro rastro que nos permita falar verbo del.

   

  Zamora: 1432, xaneiro, 18.

  Acta notarial ante as portas do pazo “adonde posava nuestro sennor el Rey” que contén a ‘Protestaçión’ efectuada por Pedro Padrón, veciño e procurador da vila e concello de Ferrol, por canto o Rei Xoán II non o recibía para xulgar sobre as querelas contra os danos e malfeitorías executadas por Nuño Freire de Andrade e o seu fillo Pedro Fernández “e de sus escuderos e omes por su mandado”, e pretendía contra dereito facerlle mercede do señorío de Ferrol ao dito Pedro Fernández de Andrade, no cal non consentían os veciños amparándose nos Privilexos Reais que posuían de antigo.

  ·          Archivo General de Simancas, Patronato Real, 58/25.

  ·          Soporte en pergameo. Perante Álvaro Afonso de ¿Estoa?, escribán e notario público de Zamora.

  ·          Edic. MONTERO ARÓSTEGUI, José. Historia y descripción … del Ferrol; Madrid, 1859.

  ·          Edic. parcial VICETTO, Benito. Historia de Galicia; Ferrol, 1872.

  ·          Transcripción: Fernando DOPICO BLANCO, 2006.

  ·          Nota do transcriptor: As abreviaturas de palabra que se atopan no orixinal desenvólvense mediante letra cursiva. As barras utilízanse para indicar cambeo de liña. As maiúsculas, acentuación e puntuación están suxeitas aos criterios modernos de escritura e sintaxe.

   

  En la çibdat de Çamora ante las puertas delos palaçios adonde posava nuestro sennor el Rey, diez e ocho días del mes de enero anno del naçimiento / del nuestro Sennor Ihesu Xрisto de mill e quatroçientos e treynta e dos annos. En presençia de mi Álvaro Afonso ¿d-Estoa?[14], escrivano del dicho sennor Rey e su notario público / en la su corte e en todos los sus reinos e delos testigos de yuso escritos, pareçió Pedro Padrón vezino dela villa de Ferrol del reino de Galicia et / presentó e fizo leer por mi el dicho notario un escripto de testigos e protestaçión fecho ennesta gisa: Notario presente. Daredes testimonio a mi Pedro Padrón, procurador del / conçejo dela villa de Ferrol, desta protestaçión que por ante vos fago aq ante las puertas del palaçio de nuestro sennor el Rey[15] por quanto non puedo aver su presençia. / E digo que por quanto yo, en nonbre del dicho conçejo, he dado çiertas querellas por çiertas peticiones que ante el dicho sennor Rey presenté en el su muy alto / Consejo, querellándome en el dicho nonbre delos muchos males e dannos, cohechos de pechamientos e arraçionamientos e muertes de onbres e personas e despobla- / -myentos dela dicha villa que de Nunno Freyle d-Andrade[16] e de su fijo Pedro Ferrándes[17] e de sus escuderos e omes por su mandado reçibimos e avemos reçibido / fasta aq. Et agora, antes delos vezinos dela dicha villa seyeren proveydos de remedio de justiçia çerca los suso dichos males e robos e dannos et espechamientos[18] e prisiones de onbres e mugeres e fuerças e desagisados que les asi fueron fechos segúnd dicho es, fisiéronme entender qu-el dicho sennor / Rey, non acatando a-lo suso dicho, a fecho o quiere faser merçed al dicho Pedro Ferrándes dela dicha villa e su tierra dándole el senorío della. Por ende, / que yo en el dicho nonbre protesto que caso que al dicho Pedro Ferrándes sea fecho merçed del sennorío dela dicha villa e su tierra antes qu-el dicho conçejo e besinos d-el sean / proveydos de remedio de justiçia çerca los suso dichos males, robos e dannos e muertes e prisiones e cohechos e arrançonamientos[19], nin sieren punydos, nin / nos aber dello nin de parte dello alcançado conplimiento de justyçia, que al dicho conçejo e besinos e moradores d-el non corra tienpo al su derecho çerca los / suso dichos males et robos e dannos por non poder al presente alcançar conplimiento de derecho, et que al dicho conçejo quede e esté e sea sano, et / eso mesmo a-los vesinos d-el, su derecho para lo segyr e acusar e demandar sienpre e en todo tiempo, onde e quando e como e ante quien devieren. Otrosy, por quanto / la dicha villa de Ferrol perteneçe a-la corona rayal de nuestro sennor el Rey segúnd los privillejos que en-nesta rasón tenemos e que sobre ello nos fueron dados por / los Reyes anteçesores de nuestro sennor el Rey, los quales por su Alteza nos fueron e son confirmados e otorgados, e por su Sennoría fecho juramiento por su fe rayal delos / guardar e mantener segund que en-ellos se contyén. Et agora es venido nuevamente a notyçia de mi el dicho Pedro Padrón, procurador del dicho conçejo, que su alta Sennoría / quiere faser merçed dela dicha villa al dicho Pedro Ferrándes de Andrade contra todo lo suso dicho e non catando a ello, quebrantando los dichos privillejos e usos et / costunbres a que fuemos e somos poblados. Por ende, que yo, en-el dicho nonbre, non consiento en ninguna nin alguna graçia e merçed que dela dicha villa e su tierra sea fecha / al dicho Pedro Ferrándes, et protesto que si le es o fuere fecha que sea en sy ninguna e de ninn valor et de cómo lo digo. Pídolo por testimonio sinado para / garda del dicho del dicho (repetido) conçejo dela dicha villa e vesinos della e de su tierra e alfozes e mia en su nonbre. Testigos que a esto fueron presentes: Juan Sánches / de Valladolid[20] e Juan delos Santos, pescador, vesinos dela villa dela Crunna[21], et Pedro Lópes, vesino dela villa dela Pontedeume, e otros. Et yo el dicho / Álvaro Alfonso, escrivano e notario públyco sobre dicho, porque fuy presente a todo lo que dicho es escriví esta carta e fize en-ella este mio sig- (signum) -no / que tal es ///.

  Reverso do pergameo.

  1432 años. / Protestaçión que hiso el procurador dela / villa de Ferrol que non consentía en la merçed / que el Rey fisese dela dicha villa ny / de cosa della a Pedro Fernándes de Andrada. / Hízose ante las puertas del Rey en / Çamora, a xviii de enero Mccccxxx / ii ///.  [1]Documentación en LOSCERTALES DE G. DE VALDEAVELLANO, Pilar. Tumbos del Monasterio de Sobrado de los Monjes; Ministerio de Cultura, Madrid, 1976.

  [2] Referencias e transcricións dos privilexos e confirmacións en MONTERO ARÓSTEGUI, José. Historia y descripción … del Ferrol; Madrid, 1859.

  [3]Se cadra só foi unha tranquilidade aparente, xa que non temos documentación que bote luz sobre a reacción da veciñanza ferrolá ante a inesperada mercede henriqueña ao Andrade. Cabe dentro do posible que houbese xa daquela reclamacións en contra da doazón real.

  [4]Alcumado o Mao pola historiografía posterior.

  [5]Noticias sobre a revolta de 1431 na “Crónica de … Juan II”; Crónica de los Reyes de Castilla (vol. II), Biblioteca de Autores Españoles (t. LXVIII), Madrid, 1953.

  [6] Con moitas precaucións e incógnitas non resoltas, cabe considerar a hipótese deste capitán irmandiño como o mesmo persoeiro que outorgou testamento na cidade de A Coruña o 24/12/1457. Non obstante, este testamento non aporta probas definitivas. A este respecto ver URIARTE BASADRE, Florentino. “O testamento de Roi Xordo das Mariñas. Copia de 1503 sobre un orixinal de 1457”; en Grial nº. 74, 1981, pp. 514-520. Ademais semella que este Roi Xordo das Mariñas, rexedor da Coruña, é o mesmo que finou violentamente no mes de xuño de 1458 a mans de Fernán Pérez de Andrade o Mozo e dos seus homes, segundo testemuña o seu tío Gómez Pérez das Mariñas. Ver PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, Eduardo. Los Señores de Galicia (Tomo II); Col. ‘Galicia Histórica’, Fundación P. Barrié de La Maza, A Coruña, 2000. Ibi, doc. 140, pp. 121-123.

  [7] Para o coñecemento da liñaxe dos Andrade e do seu comportamento resultan imprescindibles os traballos de GARCÍA ORO, José. Don Fernando de Andrade, Conde de Villalba (1477-1540); Xunta de Galicia, 1994. DE CASTRO ÁLVAREZ, Carlos & LÓPEZ SANGIL, José Luis. “La genealogía de los Andrade”; en Cátedra nº. 7, Pontedeume, 2000. DE CASTRO ÁLVAREZ, Carlos. “Sobre el eslabón perdido y los parientes cercanos de Fernán Pérez Andrade o Boo”; en Cátedra nº. 9, Pontedeume, 2002.

  [8] Xoán II, rei entre 1406-1454.

  [9] Para este argumento non debemos esquencer os feitos da anterior Revolta Irmandiña e da inmediata morte de Nuño Freire, cun vacio de poder ao menos temporal.

  [10] MONTERO ARÓSTEGUI, José. Historia …; ob. cit. Ibi, Sección 2ª, pp. 294-296.

  [11]VICETTO, Benito. Historia de Galicia; Ferrol, 1872. Ibi, Tomo VI, XIII, pp. 35-40.

  [12]Sen embargo, no relatorio de fondos arquivísticos de Ferrol que realizou Montero Aróstegui no ano 1850 non aparece rexistro deste documento, nin coincide tampouco a sinatura empregada por Vicetto. A este respecto ver GARCÍA LÓPEZ, Mª. Xesús. “Instrumentos de descripción do Arquivo Municipal de Ferrol: O inventario de Montero Aróstegui (1850)”; en Estudios Mindonienses nº. 19, 2003.

  [13] Cómpre sinalar que existe cita recente deste documento coa súa localización e sinatura no arquivo de Simancas no traballo de VÁZQUEZ LÓPEZ, María Jesús. Ferrol e a comarca ferrolá na Idade Media. Do século X ao XVI; Concello de Ferrol, 2001; Ibi, doc. XXI, p. 61. Pero, lamentabelmente, esta profesora ofrece unha versión do texto moi extraña, castrada e deturpada, xa que non é nin unha transcripción nin unha rexesta ou escolma e induce a confusión.

  [14]Teño dúbidas na lectura do apelido. Podería referirse tanto ao patronímico da liñaxe dos Estoa, de orixe galega, como a liñaxe vascongada dos Estúa. Por outra parte, cabe clarexar que tanto na transcripción do AGS como na de Montero e na de Vicetto despachan o asunto iñorando o apelido e anotando que non se lé, o cal non é certo. Outra cousa é a lectura e interpretación que se poida facer.

  [15] Xoán II.

  [16]Sic: Nuño Freire de Andrade.

  [17]Sic: Pedro Fernández. Trátase de Pedro Fernández de Andrade.

  [18]Sic: despechamientos.

  [19]A sílaba final: -tos; desenvolvida en letra moi miúda enriba da -am-.

  [20] Curiosamente este mesmo apelido, Valladolid/Balladolid, aparece asociado á cidade da Coruña vintecinco anos despois -a. 1457- no xa citado testamento de Roi Xordo das Mariñas, quen deixa como un dos seus compridores a “Diego Sanchez de Ballid, mercader”. Ver URIARTE BASADRE, ob. cit.

  [21]Sic: A Coruña. Resulta de interese reparar que neste texto a poboación herculina cítase como vila e non como cidade, título que xa se lle adxudicaba noutros documentos da época.

 4. #54 Veremudus 18 de jun. 2007

  Biblioteca: Acerca de D. Pero Fernández, Señor da Casa Dandrade

  - Buenas tardes.

  - En el último tercio del siglo XIV el Castillo de Moeche estaba en posesión de García Rodríguez de Valcarce, y no de Fernán Pérez de Andrade 'O Bo'. Posteriormente su viuda lo vendió, entrando en el patrimonio de los Osorio, Señores de Cabrera y Ribera. Por el matrimonio de don Pedro Álvarez Osorio con doña Beatriz de Castro entró después en patrimonio de la Casa de Lemos (ver PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, Eduardo. Los Señores de Galicia; Col. ‘Galicia Histórica’, Fundación P. Barrié de La Maza, A Coruña, 2000. URGORRI CASADO, Fernando. "Nuevos datos sobre el primitivo concejo de As Pontes y sobre el señorío de los García Rodríguez"; en Untia nº. 3 -Boletín do Seminario de Estudios Mariñáns-, Betanzos, 1987. LAMIGUEIRO. FERNÁNDEZ, Xosé Luis. "Ascendencia e familia próxima de García Rodríguez de Valcarce o das Pontes"; en Cátedra nº. 13, Pontedeume, 2006).

  - Para más señas, la heráldica que se encuentra aún hoy en el Castillo de Moeche alude a los Valcarce y a los Enríquez-Castro (Casa Condal de Lemos).

  - No existe, que se conozca, ninguna referencia documental, epigráfica o heráldica que ponga en conexión a los Andrade con Moeche ... Pero, estamos en lo de siempre, los 'mitos', 'mitos' son, y aún se les da crédito ...

 5. #55 Veremudus 19 de jun. 2007

  Biblioteca: Acerca de D. Pero Fernández, Señor da Casa Dandrade

  - Sr. Kallaikoi.

  - Aun a costa de que me llame vd. "troll" o cualquier lindeza por el estilo ... Por favor, recuerde que el título de Conde de Andrade le fue otorgado a don Fernando de Andrade y das Mariñas, nieto de Fernán Pérez de Andrade 'O Mozo'. Por tanto, le ruego por favor, que en aras de la claridad histórica no llame "conde" a quien no lo fue ... Muchas gracias.

 6. #56 Veremudus 19 de jun. 2007

  Biblioteca: Acerca de D. Pero Fernández, Señor da Casa Dandrade

  - Perdón, porque se me cortó lo anterior.

  - Sin embargo, también es cierto que hubo intentos de que Diego de Andrade, padre del citado don Fernando, fuese o se titulase "conde". De hecho, varios historiadores y genelogistas le adjudican ese título, poco claro por lo demás ...

  - En lo que se refiere a los títulos nobiliarios -gallegos- que ejerció don Fernando de Andrade, se contabilizan los de Conde de Andrade y de Villalba.

 7. #57 Veremudus 19 de jun. 2007

  Biblioteca: Acerca de D. Pero Fernández, Señor da Casa Dandrade

  - Buenas tardes.

  - Uuufffff!!!, Sr. Lino. Tan largo me lo fiáis!!!!.

  - Dificil, dificil, ..., vuestra propuesta. Porque, hasta donde se puede apreciar, en la parte superior de la tapa del "sartego", aparentemente ( y fíjese que digo, aparentemente), no cabe tanto texto como vd. expone.

  - Por otra parte, la palabra "filo" (que se lee perfectamente) está en el extremo, por lo cual el epígrafe sigue abajo. Por ello, es imposible que entre "filo" y el antropónimo "Pero" se encuentre "(e espíritu santo.... Aqvi Jaz.)....", como vd. propone. Fíjese, sr. Lino, que, además, antes de "filo" se lee (también perfectamente) "-ade", probable (fíjese que digo, probable) terminación de Andrade. No sé si vd. ha estado en Perlío y ha visto o fotografiado la lápida, pero me parece mucho arriesgar, aparte de que no caben tantos caracteres como vd. propone, en su lectura ...

  - En torno a esto, al epígrafe y su lectura, debo y quiero significarle que varios especialistas en epigrafía han consensuado, con pequeños matices, esta lectura que he dado.

  - Para terminar con el epígrafe. Estoy de acuerdo que en que los caracteres que faltan, o que están muy deteriados para poder leerlos con claridad y seguridad, podría haber un comienzo de inscripción del tipo: Aqui iaz ..... ..... de Andrade, filo / etc. Sin embargo, no creo que quepan las imprecaciones que vd. propone, por otra parte más propias y habituales de la documentación manuscrita que de la epigráfica.

  - El hecho de que aparezca este epígrafe, y que en el haya referencia a un hijo de (¿cual de los dos ...? Pedro Fernández, Sennor da Casa d-Andrade; a mi entender supone más bien un hallazgo interesante y abre nuevas perspectivas para la historia de los Andrade. No cree ...?. Por supuesto, ni está todo dicho, ni todo investigado sobre esta Casa y linaje. Aún nos queda mucho por descubrir y, por tanto, mucho que rectificar sobre "supuestos" históricos que, poco a poco, según va apareciendo nueva documentación (manuscritos, epígrafes, heráldica, etc.), debemos de ir corrigiendo, todos ...

  - Saludos.

 8. #58 Veremudus 19 de jun. 2007

  Biblioteca: Acerca de D. Pero Fernández, Señor da Casa Dandrade

  - Hola.

  - Pues la verdad es que el sr. Lino tiene razón.

  - El título -fuera del breve, de Caserta- que empleaba don Fernando de Andrade era el de Conde de Villalba, y no Conde de Andrade. Si bien, genéricamente y con no demasiado rigor -la verdad- acostumbramos a darle el título de Andrade, quizás por el hecho de que en numerosos manuscritos aparece como el Conde don Fernando de Andrade (sin más).

  - Aunque hay diversos documentos con el título de Conde de Villalba, no está demás (como demostración) advertir lo que el mismo dice en la cabeza de su testamento (a. 1540): "Yn Dei nomine amen. Sepan quantos esta escritura de testamento vieren como yo don Hernando de Andrade, Conde de Villalba, que soy presente, digo que (...)" (cit. GARCÍA ORO, José. Testamento y codicilos de don Fernando de Andrade -Addenda a Don Fernando de Andrade, Conde de Villalba-; Xunta de Galicia, 1994).

  - Saludos.

 9. #60 Veremudus 26 de jun. 2007

  Biblioteca: Acerca de D. Pero Fernández, Señor da Casa Dandrade

  - Estimada Arianrriod.

  - Visto lo que se escribe por aquí y la imaginación que le echa alguna gente ... casi mejor "no meneallo" ...

  - Saludos.

  - P.D.: Lo del origen Andrade en los Longobardos, comprenderás que debe tomarse a coña marinera por cualquiera que pretenda estudiar seriamente este u otros linajes.

 10. #61 Veremudus 26 de jun. 2007

  Biblioteca: Acerca de D. Pero Fernández, Señor da Casa Dandrade

  - Perdón. Continuo lo anterior.

  - Sin embargo, se me ocurre que esta historieta sucesoria de los Longobardos, pudiera tener su origen en una pseudocopia o interpolación de una leyenda que recogió el Conde de Barcelos en su nobiliario, escrito tempranamente en la segunda mitad del siglo XIV. Allí, este noble portugués reseñaba una leyenda sobre la hipotética ascendencia de la poderosa familia gallega Froilaz-Petriz (más conocida como familia condal de Traba y Trastámara, ss. XI-XIII), de los cuales decía que descendían de un conde Dom Mendo, que era de la estirpe de los Godos y que había llegado a Galicia por mar, con ínfulas de ser rey, naufragando en la tierra de Trasancos (actual comarca de Ferrol). De este naufragia solo se habrían salvado él y otros cinco caballeros, orígen de otros tantos linajes, entre los que se encontraban los Andrade (cit. BARCELOS, Conde de. Nobiliario; título VII, Colección Bibliófilos Gallegos, Santiago, 1974). Esta leyenda recogida tempranamente por Barcelos, aparece más tarde en nobiliarios y cronicones españoles, con diferente fidelidad a la original ...

 11. #62 Veremudus 30 de jun. 2007

  Biblioteca: Acerca de D. Pero Fernández, Señor da Casa Dandrade

  - Pues desconozco a ese Obispo de Ourense. Además, si miras en el episcopologio ourensano podrás comprobar que no hay ninguno coincidente con ese nombre y apellidos.

  - De donde sale la cita que haces del tal obispo?.

  - Saludos.

 12. #63 Veremudus 01 de jul. 2007

  Biblioteca: Acerca de D. Pero Fernández, Señor da Casa Dandrade

  - Como podrás ver, a través del enlace que sigue, el "Cronicón de Don Servando" es una falsificación como la copa de un pino, y bastante moderna. Si bien, tiene interés a nivel filológico, etc.

  http://www.lavozdegalicia.es/ed_santiago/noticia.jsp?TEXTO=5887856&CAT=123

  - Siempre hay que tener mucho cuidado y, en principio, poner en cuarentena y/o contrastar con documentos fiables, de época, la vericidad de los datos que ofrecen pretendidas crónicas antiguas, etc.

 13. #64 Veremudus 03 de jul. 2007

  Biblioteca: Acerca de D. Pero Fernández, Señor da Casa Dandrade

  - Sr. Kallaikoi.

  - He aquí al "troll" de Veremudus, otra vez.

  - Sigue usted a echarle mucha imaginación, con o sin "nuevas tecnologías".

  - Puedo estar de acuerdo con vd. en que en el epígrafe -en la parte superior- parece adivinarse: (...) [FERNÂDES: DANDR]ADE:FILO: -que prosigue en el borde con la consabida lectura más arriba expuesta.

  - Por tanto, y por ahora, parece (y digo que SOLO parece) que estamos ante una inscripción que, por ahora, dice: ¿...? Fernández de Andrade, fillo / de Pedro Fernández Señor da Casa de Andrade, finou ano MCC[CC] / (...) ///

 14. #65 Veremudus 07 de jul. 2007

  Biblioteca: Acerca de D. Pero Fernández, Señor da Casa Dandrade

  - Sr. Kallaikoi:

  - Se alivia enormemente, se emociona y hasta diría que noto como salta de gozo mi alma, al obtener de Su Magnanimidad bula de perdón para con mi pecaminosa conducta ... Oh, si ... Cielos!!!, cuan me embarga la alegría jubilosa en la condescendencia y hasta en la harta plenitud de los que son tocados por los dioses concedentes de la Sabiduría Plena, que irradia, emerge y submite Su Magnanimidad, al dirigirse hacia mi, siendo como soy pobre desecho mortal, ignorante, incrédulo y escéptico ... y, aún por encima, con una carga de agresividad tal que, cada vez que oso escribir, me salen sapos y culebras de las teclas a modo de insultos soeces y procaces, con una ordinariez que pasma a propios y extraños, de manera que en lugar de escribir y aportar datos con el mayor rigor científico, lo hago de manera incoherente y abusiva para con las entendederas ajenas, que se ven agredidas en lo más profundo ...

  - En fin, ... Pero resulta que su lectura me sigue pareciendo incoherente y/o falta de sentido (me refiero al epígrafe, y al texto del mismo), ya que según Vd., la inscripción viene a decir: [...] FERNANDEZ : D¯ :  Nº : DANDRADE : FILO / D¯ : PERO : FERNA¯DES, etc.

  - Pues, una de dos. O sobran nombres o faltan letras ... Y la inscripción no da para tanto.

  - Para Arianrrod:

  - Creo que deberías leer, en cuanto puedas, los trabajos sobre los Andrade (citados aquí más arriba), de manera que compruebes por ti misma lo que hay de cierto en esto y lo que no.

  - Saludos.

 15. #66 Veremudus 19 de dic. 2007

  Biblioteca: Vikingos: Sus saqueos en las costas gallegas.

  - Buenas tardes.

  - Sobre los vikingos en Galicia. Existe un trabajo que resulta de básico conocimiento y de muy aconsejable lectura para la cuestión.

  * Vicente ALMAZÁN. Gallaecia Scandinavica (Introducción ó estudio das relacións galáico-escandinavas durante a Idade Media); Edit. Galaxia, Vigo, 1986.

  - Del mismo autor y en relación con el tema (aunque referido a otros aspectos posteriores). Dinamarca Jacobea; Xunta de Galicia - Consellería de Cultura, Santiago de Compostela, 1995.

  - Saludos.

 16. #67 Veremudus 05 de ene. 2008

  Biblioteca: Cata en la documentación altomedieval del monasterio de Sobrado

  - Buenas tardes.

   

  - En primer lugar, felicitar a Cossue por este interesante artículo.

   

  - Desearía, si fuese posible, una aclaración o especificación un poco más completa en torno al punto que dice: "Otra, la llegada de gentes del sur en algún momento del siglo VII u VIII, debido al retorno a la Lusitania de territorios que habían pertenecido al reino suevo, o como consecuencia de la llegada de los musulmanes hacia el 715:
  Colimbrianos".

   

  - Si no me equivoco, el topónimo Colimbrianos medieval es el Cumbraos actual. Ahora bien; ¿cuál es el criterio o explicación -filológica o histórica- que lleva a la afirmación anterior? ...

   

  - Saludos y gracias.

 17. Hay 67 comentarios.
  página anterior 1 2

Volver arriba