Autor: Lapurdi
viernes, 22 de junio de 2007
Sección: Lenguas
Información publicada por: lapurdi
Mostrado 21.311 veces.


Ir a los comentarios

Estudio comparativo entre las cuatro lenguas cooficiales del Estado Español (en catalán)

Siempre se ha dicho que el signo lingüístico tiene dos planos: el del concepto o significado, y el del sonido o significante.Entre ambós no hay ninguna relación, es una unión arbitraria, totalmente inmotivada, resultado de una convención social. Esta teoria, que arranca de Saussure, es refutada por el autor que establece una relación psicológica entre significantes, fonemas, y significados, semantemas.

Planteamiento de la teoria (hipótesis)

 


 


1.      INTRODUCCIÓ


 


1ª. Objectius: el present treball pretén arribar a demostrar que, malgrat les diferents famílies lingüístiques de les quatre llengües oficials de l’estat espanyol: el castellà, el català, el gallec i l’èuscara, tenen molts punts i trets en comú.


 


Són similituds que venem d’un origen anterior a l’existència del llatí, la qual cosa fa que moltes arrels presents a totes les quatre llengües, siguin comunes. Això pot entrar en conflicte amb els estudis fets pels indoeuropeistes( Franz Bopp, Friedrich Schlegiel, etc.), que no inclouen al basc dins de les llengües indoeuropees. Bé, segurament, el basc és una llengua estranya al tronc llatí i, fins i tot, indoeuropeu, però segurament que té molts punts de contacte amb les llengües romàniques amb les quals va tenir contacte durant centenars d’anys. Fins i tot podria haver tingut una relació molt concreta com a substrat, tant del català com del castellà. En el problema de les llengües antigues tenim com a implicades en el nostre passat no massa llunyà llengües com l’iber, el celta, el llatí, per suposat, el grec, el púnic, i molt probablement llengües del tronc semític com el jueu, el bereber, barrejat amb l’àrab. D’aquest embolic de llengües és ben segur que es van formar les que avui coneixem a la península ibèrica.


 


Tres de les quatre llengües, hereves directes del llatí, són: el gallec, el castellà i el català, l’èuscara té una antigor anterior al llatí, per tant se la considera preromana. Caldrà, doncs, analitzar totes i veure quins són els seus punts de contacte, les seves similituds, els préstecs mutus entre ambdues famílies de llengües. Per això cal recercar de nou l’origen de moltes paraules acreditades com d’origen llatí, quan són molt més fàcils relacionar-les amb el basc o èuscara. Finalment caldrà trobar unes arrels comunes, segurament molt anteriors al llatí i per això comunes amb el basc, i de les quals neixen, es formen, gran quantitat de paraules, gràcies als diferents sistemes de composició de paraules: l’aglutinació, la composició, la conjugació, la diferenciació, etc. Totes aquestes maneres de fer paraules noves fa que d’una sola arrel se’n derivin cents de paraules, de tots els quatre lèxics, ja siguin d’origen llatí o eusquèric.


 


1b. Mètodes: un dels mètodes adoptat per mi, i per tant original en quant es pot dir que és de creació pròpia, és el de l’estudi semàntic i profund de les arrels, i de les paraules on estan contingudes. Per mitjà d’aquest sistema ens podem adonar que els significats que habitualment es donen a les paraules no són els veritables, els original, els que van donar origen a l’arrel en el seu inici, és a dir, el significat etimològic. Més endavant entraré de ple en aquest mètode, d’una forma pràctica i amb exemples, per tal d’exemplificar aquest mètode. Per mitjà d’ell he pogut esbrinar i descobrir els significats ocults que subjauen en les paraules, i per tant arribar al significat més autèntic de cada arrel.


 


1c. Resultats: per mitjà d’aquest treball no finalitzem amb la localització d’aquestes arrels comunes, i el seu significat primigeni, sinó que va més enllà. Acaba amb la localització de l’arrel mínima, l’arrel que ja es confon amb el fonema. Fent una tasca d’anàlisi de les paraules, i analitzant a la seva vegada les arrels troncals, ens adonem de l’existència d’arrels més petites, que finalment es confonen amb els mateixos fonemes o àtoms de la llengua. Malgrat la concepció establerta per Ferdinand de Sausure sobre l’arbitrarietat del signe lingüístic, és adir, la no relació entre significant o sò i significat o concepte, me’n adono que cada fonema té un significat concret. Gràcies a l’existència d’aquesta relació de base psicològica entre sò i significat, al nivell més mínim de la pronunciació, és que es donen unions entre els fonemes per completar i complementar el seu valor conceptual, de la mateix manera que en un segon nivell, les paraules ex complementen entre si per donar significats més precisos, formant el que coneixem com a frases o oracions.


 


Una forma d’enriquir l’idioma és la unió entre fonemes, arribar a uns conceptes elemental o arrels, que després constitueixen les nostres paraules, de la nostra llengua, però també d’altres llengües. Alhora que una comunitat lingüística, segurament molt anterior a la nostra, va començar a formar les primeres paraules, també va iniciar-se un camí cap al pensament humà, ja que una de les formes de plasmar el pensament es transferir els nostres conceptes més elementals a les paraules, i en un inici, als fonemes i arrels.


 


La llengua és l’expressió, la definició lliure del nostre pensament. Fins i tot ara, en el moment de parlar i escriure, malgrat tenir ja un gran bagatge de treball literari i oral que la llengua vernacla ens dona, tenim la llibertat per crear nous textos, noves frases, nous treballs literaris, diferents en bona part a tots els anterior. L’home en el seu inici com a ser que utilitza la llengua va ser totalment lliure de crear els conceptes segons ell va creure que calia definir una cosa, un fet o una característica. Això confirmat per la comunitat que utilitzava aquests mateixos conceptes va donar a la diversitat lingüística, que com a totes les diversitats forma part intrínseca de la vida. La diversitat lingüística rau, doncs, en la llibertat de l’individu per formar paraules, agrupant sons o fonemes, però de forma arbitrària i sense sentit, sinó que de forma totalment motivada i lògica. La base, els fonemes més o menys generals acceptats per l’home europeu de l’antiguitat, van ser els maons amb que poder formar paraules, i així exercitat la seva potència creadora, de construcció semàntica, però sense allunyar-se del valor del fonema-semàntema, compartit amplament per les comunitat d’homes primitius.


 


La meva afirmació, amb total coneixement de causa, no pot anar més enllà de les llengües que em són més conegudes, de les que he estudiat més a fons. En aquest cas l’univers del treball queda reduït a quatre llengües, les oficials o cooficials de l’estat espanyol, però que podríem fàcilment estendre a altres llengües de l’àmbit europeu, iniciant-se amb el grup del tronc llatí, on tenim les llengües germanes, però sense menysprear altres estudis com són les llengües anglosaxones, grega o eslaves. Estic convençut que també en aquestes altres llengües podríem trobar la comunitat lingüística comuna a totes les llengües, fins a confirmar el valor semàntic dels fonemes bàsics.


 


 


 


2. DEFINICIOS A PRIORI.-Abans de posar-nos, en concret, a platejar la hipòtesis, cal definir alguns elements conceptuals que ens seran bàsics, ja que els utilitzarem contínuament. Em refereixo, primer de tot, al concepte “paraula” i al concepte “morfema”. Encara que alguns lingüistes prenen la paraula “paraula”, i valgui la redundància,  com a unitat tant de significant com de significat, és més que clar que dins de la paraula podem observar parts, i que dins del significat d'una mateixa paraula podem trobar diferents significats, i diferents accepcions de cada significat.


És evident que les paraules se componen de la suma de diferents significats en funció dels diferents significats de cada part de la paraula. Això, que es veu claríssim en una paraula composta, que pren el seu significat per la suma dels significats de cada una de les paraules que entren en composició, en unió, també es dona pràcticament en totes les paraules, quasi en totes, i només podríem exceptuar les d'un sol fonema, com per exemple “a”, que sola actua com a preposició, però que pot tenir diverses accepcions quan entra en composició amb altres fonemes, i amb altres morfemes. Però, abans, hauria d'explicar que entenc per morfema.


El morfema és aquella part de la paraula, que no té un significat nuclear, central, principal, sinó que acompanya a l'arrel, o lexema, per donar-li un significat accidental, coyuntural, relacional,  no essencial. Per exemple, la part de la paraula que ens defineix el gènere de la cosa que parlem, habitualment utilitzant els morfos: “-a”, femení, o “-o”, masculí, això concretament pel castellà, ja que en el català el masculí no acaba en “-o”, ja que es un morfo buit, (no hi ha morfo pel morfema masculí, de forma general). Tampoc és vàlid pel basc, que no distingeix gènere gramatical. Altres morfemes poden ajudar-nos a distingir el número, un o més d'un, si és una cosa o és una acció, és a dir, distingir un nom d'un verb, cosa que no sempre queda prou clara i que molts cops cal analitzar-la no per la mateixa paraula, sinó pel seu context, per les paraules que acompanyen a aquella paraula dins d'una frase. Hi ha molts tipus de morfemes depenent de cada llengua. En basc tenim els morfemes dels casos, molt semblants a les nostres preposicions, per a diferència d'elles van aglutinades, unides com a sufixos a la paraula, i no simplement annexes.


En resum, i sense por a equivocar-me, podria dir que morfema és aquella variació que pot patir una paraula, i per tant es dona en paraula variables, sense que perdí la seva arrel, el seu valor essencial de significat, que és comú a totes les paraules que es deriven d'aquella arrel per mitjà de la unió de diferents morfemes. Però els morfemes no són les realitzacions concretes, és a dir, la forma concreta com es realitzen, els sons concrets, sinó que estan en un pla més abstracte que compren a tota una categoria, a tot un concepte, amb possibles realitzacions concretes o morfos.


El morfo és, doncs, la forma concreta amb què es realitza un fonema. Per exemple, el fonema plural, que en castellà pot ser “-s”, “-es”, (dos alomorfos),  per tant dos tipus diferents de morfos, en català, a més dels coincidents amb el castellà “-s”,  i “-es”, poden haver-hi altres com “-os” (llapiss-os, fax-os,...) que en castellà no existeixen. Igualment en basc els morfos del morfema plural es realitza amb “-k”, malgrat ser un morfo que també es utilitzat pel morfema del cas ergatiu,  i que degut a això i la relació que estableix amb el morfema article determinat, que sempre el precedeix, pot donar diferents formes segons els casos i circumstàncies. Cada morfema pot tenir un o varis morfos, que serien  alomorfos, és a dir, un dels diverses morfos amb què pot prendre forma un morfema.


Morfemes n'hi han de molts tipus, i cada llengua pot tenir alguns d’exclusius, que són diferents d'altres llengües, encara que puguin semblar iguals o pareguts. De vegades el lloc que ocupa un morfema dins del sistema d’una llengua, ho ocupa un tipus de paraula en una altra, com són les preposicions, que en basc solen estar com a morfemes dels diferents casos. Per tant, molts morfemes estan en funció de les altres paraules que entren en joc en una oració. Per exemple, els verbs tenen morfemes en funció dels pronoms personals, és a dir, les persones que participen en una oració concreta. El morfemes gènere i número són comuns a noms, i als articles i adjectius que acompanyen als noms, però aquesta regla no es dona en basc on el fonema plural només afecta a l'última paraula que acompanya al nom, normalment l'adjectiu, (“etxe berri-a-k”, ‘les cases noves’).  Així podem veure que certs morfemes, com són els de número, persona, relacionen als dos sintagmes o parts principals de l'oració: la nominal i la verbal.


Per altra banda hi ha una certa confusió entre els conceptes de lexema i morfema, ja que el primer se li atorga només valor semàntic, i, en canvi, al segon valor únicament gramatical. De fet totes els morfemes conserven una part de significat, però el seu ús tan repetitiu i complementari d'altres partícules considerades nuclears, o arrels, sembla buidar-los de valor semàntic. I al inrevés, els lexemes semblen que només poden tenir un valor semàntic, però de vegades, pel fet de ser repetitius, poden adquirir un valor més secundari, de pura modificació d'una altra arrel. Així, per exemple, la terminació modal “-ment”, (amable-ment) ha perdut la primera noció significativa que és la de la paraula “ment”, de la qual deriva i adquireix una altra funció no tan nominal, i per tan essencial, i més adverbial i secundària.


De vegades els morfemes, o categories abstractes, no actuen sols, sinó en grups, en conjunts, de manera que un sol morfo pot fer referència a diversos morfemes. Per exemple la desinència del verb “cant-ava”, ens expressa, en només la unió de tres fonemes (a-v-a),  un temps verbal:  el passat, un aspecte: l'imperfectiu, un mode: el indicatiu, una persona, o millor dit en aquest cas dos: primera i tercera, i un número: singular. Per tant, els morfos solen ser limitats en la seva llargada, i molts cops ho  són lo justament diferents per no caure en equivocs. Però el que defineix realment les categories de les paraules són els morfemes, com unitats abstractes, però  relacionades amb el significant del morfo i el seu significat.


 


 


3. PLANTEJAMENT DE LA TEORIA.-


 


La forma de trobar aquests significats mínims sorgeix de la comparació entre paraules. És evident que si dos paraules s'assemblen fonèticament estan,  o poden estar, emparentades per generació unes de les altres, o per generació fins a arribar a la paraula ascendent comuna. És, doncs, molt fàcil que puguin haver estat generades des d'un mateix progenitor, si de sers vius es tractés. Això és fàcilment intel·ligible per a tothom, ja que no sols utilitzem la comparació fonètica, sinó que, al mateix temps, ens podem recolzar en la comparació semàntica.


 


Quan dos paraules comparteixen sons comuns i significats comuns és un bon símptoma de que són de la mateixa família, de que comparteixen un mateix origen. Aquest procés ens porta, no solsament a relacionar paraules entre sí, sinó parts de les mateixes paraules, morfemes i lexemes. Les paraules, malgrat tenir una aparença d'unitat, perquè els seus sons es pronuncien seguits, ben aviat vegem que podem destriar parts dins d'elles. És el que coneixem com a morfemes, si atenem al seu significat, i morfos, si atenem a la seva forma fonètica. Tant morfos com morfemes fan que les paraules es puguin anar trossejant, seccionant, analitzant, dividint-la en parts significatives que, unides unes a les altres, formen aquella paraula i moltes altres de paraules.


 


Per citar un exemple, una cosa a la qual se li ha donat un nom, pot variar aquest nom en funció de si volem anomenar aquella cosa en abstracte (per tant no portarà el morfema de quantitat), o si la anomenem en la seva singularitat (portaria morfema de número singular), o si volem citar-la com conjunt de coses (portarà el morfema de número plural). Ens restaria en algunes llengües la dualitat, per a la qual moltes llengües tenen un morfema especial. El morfema de quantitat és un dels morfemes més utilitzats, especialment quan parlem de substantius o noms. En les nostres llengües romàniques les coses singulars no porten cap morfema especial, encara que la paraula si sols anar acompanyada pel tipus de paraula, o categoria que anomenem article (el, la, un, una), que ens diu que aquella cosa a què ens referim és una sola cosa, encara que aquella cosa estigui repetida fins a la sacietat, però nosaltres només ens referim a un exemplar sol d'aquella cosa. Quan són dos o més coses a les que ens referim, si que afecta al nom amb un morfo especial pel número plural (-es, -s), morfo que afecta també a l'article. Tanmateix no és així a l’èuscara, que com a llengua aglutinant té la tendència a formar la paraula aglutinant molts morfos en torn a l'arrel nuclear, la més substancial de la paraula. Així podem anar destriant morfos, uns més genèrics i altres més substancials del nom d'una cosa o d'una classe de coses.


 


Si de moment deixem de banda aquells morfemes que fan variar accidentalment la paraules, i ens centrem en aquells altres coneguts com a lexemes o arrels, veritables nuclis substancials de la paraula, ens adonarem que les arrels, realment, són molt curtes, curtíssimes, de tres o quatre sons com a molt. Paraules molt llargues, com, p. e., “interdependència”, van perdent morfos, com si de fulles es tractés. Es tracten de afixos que poden anar al davant de la paraula (prefixos), al final (sufixos) o intercalats dins (infixos). El primer prefix que podem extreure d'”interdependència” és “inter”que trobem en tantes altres paraules (inter-nacional, inter-í, inter-nat,...). També es fàcilment reconeixible “inter” en la preposició “entre”, ja que aquest no és més que l'evolució al llarg del temps del llatí “inter”, quedant com a versió vulgar, alhora que altres paraules més cultes han près “inter” directament del llatí. D'”entre” també en tenim molts exemples: “entr-ar”, “entre-sòl”,  “entre-maliat”, etc. Podem també anar extraient “-ència”, sufix habitual en paraules que expressen propietats, qualitats, virtuts, com: “paci-ència”, “efici-ència”, “insol-ència”, etc. Un altre prefix habitual és la partícula, i també preposició “de”, tan utilitat en els nostres idiomes romànics, “De”, que quan es preposició actua en solitari, separat de les paraules que acompanya, com a prefix s'aglutina a noms i verbs, donant-los-hi un significat afegit a la paraula que modifica en el sentit de que no és per si mateixa, sinó la de ser o dependre d'un altre ser, com per exemple el verb “deure”, que tothom pensa que no porta el prefix “de”, quan és el resultat d'aglutinar “de” més “haver”, i per tant queda clar que el seu significat és el de “tenir”, però no d'un mateix sinó degut a un altre. El mateix passa a “de-passar”, provinent de “passar”, o “de-fugir”, de “fugir”, o “de-tenir” de “tenir”, etc.


 


Finalment de tota la llarga paraula “inter-de-pend-ència”, ens resta tan sols “pend” amb una “d” final que podem considerar com a proteica, és a dir, per donar més consistència als sons que acompanya, però que, amb més profunditat podem atribuir al valor semàntic del fonema “d/t”, que en aquest moment només avançaré la seva interpretació però no tota l'explicació. “T/d” té el sentit d'allò que sobresurt, que es evident, del que parlem.


 


Ens resta ja l'arrel pura o lexema: “pen”, que encara que pugui semblar estrany, es relaciona  amb moltes paraules que tenen aquesta curta arrel. Encara que tothom coneix el valor semàntic de paraules molt relacionades amb “dependència”, com “pen-jar, el veritable valor semàntic d'aquesta arrel és la de 'tot allò que està o és separat d'una matèria però no del tot, sinó que resta unit a ella'. Paraules de la mateixa arrel són: “pen-sar”, “pen-dul”, “pen-sió”, etc.  El denominador comú a totes elles és l'arrel “pen”, malgrat que els significats tan dispars puguin semblar no emparentades , sinó amb una pura coincidència fonètica.


 


Gràcies precisament a totes aquestes paraules tan diverses, i molts cops a paraules pertanyents a diferents llengües, podem trobar un significat vàlid i reafirmatiu del valor semàntic primari corresponent a aquella arrel. Tant “pesar” com “pensar” venen de la mateixa paraula llatina “pensare”, ja que tan la primera com la segona tracten de posar en suspens objectes a fií de saber quin és el seu  pes. Tant per l'aspecte físic del qui pensa, amb el cap caigut, i el sentit figurat de sospesar les coses,  ens fa entendre el per què ambdues paraules tenen el mateix origen. En tots casos hi ha una cosa o part que se suspèn, per saber quin és el seu “pes”, també derivada de “pens”, com he citat abans. La veritable raó semàntica de “pesar” seria, doncs, el deixar a l'aire, lligat d'un altre objecte, una cosa o pes, del que volem saber la seva força d'atracció envers la terra, que és qui atrau a totes les coses. L'arrel “pen” en concret  només ens dibuixa a una cosa que se separa d'una altra però amb la qual manté un lligam o vinculació. Si al conglomerat de paraules, que comparteixen aquest significant i significat, afegim d'altres paraules que, al menys, comparteixen fonèticament aquesta arrel, encara que en principi s'aparti molt el seu significat podem seguir dos camins: trobar la relació semàntica comuna entre els significats diferents, o bé, pensar en possibles canvis fonètics que ens poden donar una mateixa arrel, sense que per això hagi hagut cap relació genètica entre ells, i que partint de paraules diferents s'arribi a una similitud merament casual.


 


Reutilitzant l'exemple anterior amb l'arrel “pen”, podem afegir paraules diverses com “pendó”, “penya”, “pentinar”, etc. Fora de la primera, on la semblança amb “dependre”, etc. , ja queda clara i palesa, les altres dos ens fan preguntar-nos: quina és l'essència semàntica d'aquestes paraules? Totes dos són extensions que sobresurten del lloc on estan enclavades i de les que reben la seva matèria, però amb una forma molt diferent de la base o “mare”, de la qual, redundant amb el nom, “depenen”.  En el  “pentinar” i el “pinte, amb una transformació de la “e” en  “i”, està format per petites agulles que surten paral·lelament del cos del pinte on es troben subjectes o unides. El verb “pentinar” no és més que un derivat lògic de l'acció del pinte, i sense “pinte” no existeix el “pentinar”. En el cas de “penya” també és un tros de roca que s'individualitza, es separa de la paret de roca o muntanya i agafa una individualitat o singularitat. Així  podríem allargar la llista de membres o paraules amb una mateixa arrel, que a més compateixen una mateixa significació, la qual cosa indica un origen comú a les dues paraules.


 


La diversitat de llocs i situacions on s'utilitza aquesta arrel i les seves paraules derivades ha fet pensar a molts pensadors, filòlegs i lingüistes, que el seu origen de cada paraula ha de ser diferent, malgrat pugui haver pareguts fonètics, i molt més quan es tracten de llengües en principi no relacionades entre si genèticament com poden ser el català i el basc. Segons aquests pensadors les evolucions fonètiques són tan grans al llarg del temps que fa del tot irreconeixible una paraula i la seva antecedent llunyana.


 


Les arrels de tres sons o fonemes són freqüents trobar-les a les paraules, un cop estrets els morfemes i deixat el lexema sol. De paraules com “vol” o “volar” és evident que el lexema és “bol”, en d'altres paraules com “moldre” o “moll” també queda clar i evident l'arrel “mol”, i seguint una sèrie, l'acabament dels quals és “-ol”, com: “sol”, “kol”, “tol”, etc. De totes elles queda clar l'existència d'una subarrel “-ol”. Seguint la mateixa pauta i els mateixos passos en la sèrie: “tab”, “cap”, “lab”, “xap”, etc., vegem una subarrel compartida en “-ab”, que té le mateix significat que el prefix “ab-” present en paraules com: “ab-soldre”, “ab-cisa”, “ab.stenir”, etc.


 


Així podríem anar seguin amb una gran quantitat de paraules i d'arrels, el model de les quals és: consonant més vocal més consonant: “kal”, “mal”, “tal”, “bal”, ..., “xar”, “bar”, “kar”, “tar”, ..., “kan”, “pan”, “man”, “lan”,...., “kis”, “bis”, “dis”, ...., “bor”, “tor”, “sor”, “mor”,... etc., etc. Aquestes sèries i un significat comú compartit per totes les paraules de la mateixa sèrie ens porta a les arrels més primàries, les de dos sons, compostes habitualment de vocal més consonant.


 


Aquest és el procés feixuc i totalment científic, de comprovació continua sobre la realitat lingüística, ja que cada paraula fa que es posi en tela de judici tota la teoria general i obliga a reestructurar tot el sistema quan l'explicació plausible no confirma la teoria, però quan si la confirma dona més solidesa i capacitat explicativa de cara a futures recerques. Poc a poc es va adquirint un cos de paraules que s'ensamblen i reforcen entre elles, ja que les explicacions quan són vàlides donen llum a tot el conjunt teòric, no obstant sempre viu i en canvi continu, en constant transformació, rectificació i ampliació en funció de les noves aportacions i estudis.


 


 


 


 

Análisis i demostración de la teoria

 


4.    ANÀLISI FINS A L'EXTREM.-


 


 


Com després podrem veure en l'explicació detallada, i comparada entre les quatre llengües, de unes vint arrels triades com a mostra i demostració de la teoria que aquí s'exposa, les arrels comunes són molt antigues i tenen una gran càrrega potencial generadora de paraules, de significats, i en les diferents llengües. Aquestes arrels, molts cops de dos sons, poden ser finalment descompostes en fonemes-semantemes, és a dir, la constatació dels significats a cadascun dels fonemes.


 


Arrels del tipus: “an”, “en”, “in”, “o/un”, o “as”, “es”, “is”, “o/us”, o “ab”, “ep”, “ip”, “o/ub”, etc., ens faciliten la descomposició final de les arrels mínimes, separant vocals de les consonants. També sèries d'arrels com: “ab”, “ak”, “an”, “as”, etc., ens donen la pista per trobar el valor de “a”. Una altra formula per trobar el seu valor semàntic és per la comparació de parells oposats del tipus: “nyic-nyac”, o “tic-tac”, o “plis-plas”, on queda molt clar el significat oposat entre aquestes dues vocales; “a” i “i”, la primera la vocal més oberta del sistema vocàlic, i la segona, la més tancada. Aquesta pista evident i contundent ja ens està donant el valor semàntic de cadascuna d'elles: la “a” expressa sempre tot el que és gran, extern, obert, superior, la “i” en contraposició i al inrevés, el que és petit, lo intern, lo tancat, lo inferior.


 


Dos vocales més formen tot el ventall vocàlic o quadre bàsic en el que se basen les arrels que anirem veient. La “e” i la “o/u”, ja que una de les dues, especialment la “u” pot ser associada semànticament al valor de la “o”, i potser en el seu inici el so de la “o” fos “ou”, a mig camí entre les dues vocals avui existents.  La “e” reflecteix el límit, el contorn, la ratlla, la línia, la paret, on se separen dues realitats diferents, o el límit entre el de fora i el de dins, tal i com podria ser percebut d'un so a mig camí entre la “a” i la “i”. La “o” té un valor semàntic que reflexa el que és únic, individual, un ser sol, aïllat, sencer i íntegre. El seu valor semàntic es pot abstraure de la multiplicitat d'arrels en què aquesta vocal presenta el mateix valor: “or”, “ok”, “ol”, “os”, “ot”, etc. Totes aquestes arrels que es formen en base a la vocal “o”, són arrels que fan referència a l'individu, a la seva unicitat, o el que diríem entre les persones, al seu jo. Així “ob” es refereix a la separació (“b”) del individu, del que es tancat, del que està individualitzat, i vol expressar allò que rodeja que se separa del individu, sense deixar de formar part d'ell. Tenim els exemples en les paraules amb el prefix “ob-”, com “obtenir”, “obsolet”, “obvi”, etc., i en paraules com “oval”, “ou”, “opció”, etc.


 


Aquí cal puntualitzar sobre el valor semàntic de certes consonants que avui les considerem sons diferents, és a dir, fonemes diferents, en canvi jo les agrupo en torn a un sol fonema, ja que totes elles comparteixen el mateix valor semàntic. Les bilabials formarien un grup equivalent a un sol fonema, ja siguin /b/, /v/, /f/, /w/, fins i tot /u/. Les guturals agrupen a /k/ i /g/, les palatals als sons /dj/ , /tS/, les silbants a /s/ /z/, les vibrants /r/ simple i múltiple, les laterals /l/ /y/, les nasals /n/, /m/. En total podríem definir unes quatre vocals bàsiques més vuit consonants, també bàsiques.


 


La presència d'altres fonemes molts cops obeeixen a la necessitat de la llengua d'enriquir el vocabulari i, per això, marcar petites diferències entre paraules quasi homòfones, com pot ser la sonoritat de les mateixes, així hi ha una sèrie sonora i una altra sorda. O el fet de fer-les més llargues o curtes, donant lloc a duplicacions, geminacions, etc. Però sempre el que cal tenir present és el predomini del significat. Les petites diferències s'adquireixen de l'observació de la mateixa llengua, com la paraula “paret”, amb “t” final que en els seus derivats es transforma en “d”, com “emparedar”. O la comparació entre aquesta mateixa paraula, “paret”, i la seva homòloga “wal”, en anglès, on vegem com la “p” es transforma en “w” i la “r” en “l”, un canvi que malgrat semblar semàntic sembla evident que només és un canvi fonètic, d'evolució i transformació fonètica. També la paraula “festa” en basc es transforma en “pesta”, canvi de “f” per “p”, o entre castellà i català paraules com: cavall/caballo, govern/gobierno, etc.


 


Els canvis fonètics apuntats són tan freqüents que la mateixa paraula canvia en funció del só de la síl·laba que acompanya. Per exemple: paraules amb final sord, quan segueix vocal se sonoritzen: sec, segar, salat, saladar, salut, saludar, etc.


 


La combinació habitual d'una arrel és de: vocal més consonant, i en aquest mateix ordre, encara que també pot haver-hi arrels a l'inrevés (consonant més vocal), però per la pràctica he trobar molt més freqüent el primer cas. Si partim d'un supòsit de quatre vocals que podem creuar amb les vuit consonants ens donarà un hipotètic quadre o taula d'arrels mínimes de 32 elements.

Conson./vocal


A


E


I


O/U


P, b, v, f, u,


Ap, ab, av, af, au


Ep, eb, ev, ef, eu


Ip,ib, iv, if, iu


Op, ob, ov, of, ou


T, d


At, ad


Et, ed


It, id


Ot, od


K, g, h,


Ak, ag, ah


Ek, eg, eh


Ik, ig, ih


Ok, og, oh


X, g, j, ch


Ax, ag, aj, ach


Ex, eg, ej, ech


Ix, ig, ij, ich


Ox, og, oj, och


R, rr


Ar, arr


Er, err


Ir, irr


Or, orr


S, ss, z, x


As, ass, az, ax


Es, ess, ez, ex


Is, iss, iz, ix


Os, oss, oz, ox


L, ll, y, i


Al, all, ay, ai


El, ell, ey, ei


Il, ill, iy, ii


Ol, oll, oy, oi


N, m, ny,


An, am, any


En, em, eny


In, im, iny


On, om, ony


32 arrels


 


 


 


 


 


Un cop tenim localitzades les arrels fonema-semantema bàsiques, podem dir que tenim els àtoms o elements bàsics per la formació de la primera llengua, la llengua primària, primera, elemental, amb una gramàtica senzillíssima d'unió entre vocal i consonant, on la consonant juga el paper central, de nucli semàntic de la síl·laba i on la vocal jugar un paper de tema o complement genèric. Això, que pot resultar només una especulació gratuïta, coincideix amb la realitat i la forma de generar-se les paraules, on els prefixos i sufixos coincideixen molts cops de forma integra amb aquestes arrels. Que dir, si no, de arrels com: “ob”, “ab”, “in”, “an”, “as”, “er”, “ad”, etc., o sufixos com : “or”, “ol”, “ar”, “on”, etc.


 


 


 


 


5.    DEMOSTRACIÓ DE LA TEORIA (CONJUGACIÓ DELS FONEMES DINS DELS LEXEMES).-


 


Quan s'arriba a analitzar arrels de les sèries que ja hem vist en el últim capítol, del tipus: an, en, in,... al, el, il, ... és molt més fàcil trobar el significat total, complet, del fonema que es repeteix. Per exemple, en la sèrie amb la “n” trobem que “an” significa creixement, matèria gran, un lloc exterior. “En” es referit a allò, la matèria de la qual, en surt una altra, de la qual es desprèn una part. “In” és, també, referit a la matèria, a la substància primera, que es troba dins, a l'interior d'una altra. “On” és la matèria pròpia d'un ser, en la seva totalitat i integritat, el que li és propi, seu.


En totes aquestes quatre arrels es repeteix el mateix valor de “n”, com a matèria prima, com a substancia, com a cos d'un ser o d'una cosa. Després, l'aglutinació amb cada una de les vocales bàsiques fa que vagi adquirint una matís diferent, i de vegades, irreconeixible entre elles. Precisament la “n” és un dels fonemes que més utilitzem per designar un lloc, ja que el lloc, l'espai, és una de les substàncies, de les matèries primeres. Dins d'aquesta sèrie de la “n” trobem la preposició “en” que en les llengües romàniques designa el lloc, trobem l'article indeterminat “un”, que designa la individualitat o la singularitat, trobem la terminació del cas inessiu “-an”, que designa l'estada en un lloc o en un temps. També trobarem la preposició i l'afix “in”, que trobem en paraules com; d-in-s, in-terior, d-in-tre, in-ferior, etc. A més de ser la preposició de lloc de la llengua anglesa, “in”, amb el mateix valor. És curiós que el prefix llatí “in-” que significa negació, i que tants compostos ha format, té precisament aquest caràcter negatiu derivat del valor semàntic del que està a l'interior, ja que el que està dins, i és intern, per tant, no visible, té un valor nul de cara a la realitat visible, tal com la de un fill gestant, que no adquireix la categoria de persona humana fins que no neix, fins que no surt a l'exterior i es fa patent la seva existència.


 


Fixem-nos també amb l'adverbi de quantitat “tan”, que significa el concepte quantitat, i quantitat gran, i que fa parella o doblet amb “quant”, on també hi ha una referència a la quantitat com en “tan” a la quantitat, i valgui la redundància, però amb un fonema inicial, “qu-”, que li dona un sentit de quantitat concreta, precisa.


 


Passant de la “n” al fonema “l”, podem entroncar amb l'exemple anterior, “tan”, i buscar-li el seu paral·lel, “tal”, on el fonema diferent és la “l”, en lloc de la “n”. Com podem veure, estem en el camp semàntic d'un altre dels fonemes-semantemes bàsics: la “l”.


 


Passo a analitzar la sèrie amb “l”: “al”, “el”, “il”, “ol”. “Al”, que dona noms tan simples com “ala”, vol dir el costat exterior, el lateral de l'exterior, que, per extensió, tan pot significar el que està al costat, el pròxim, el que ens ajuda, el company, com el costat, la manera, el mode, parcial sempre, en que s'expressa una cosa, com és el cas de la terminació modal del basc, acabada en “-la”.


 


“El” és el costat que limita, que surt del límit. Curiosament els articles determinats, tant el llatí com l'àrab “al”, expressen el que està al costat, el que acompanya al nom determinat. També el podem relacionar amb ‘la paraula’ i la ‘llengua’, “ele” en basc, amb les línies, i amb els límits.


 


Passant a la tercera arrel, “il”, té un valor referit al costat intern, com és el cas de la mort i de les coses mortes (“il” en basc), com també l'agrupament de coses dins d'un lloc, en el seu interior, quan se separen de l'exterior per agrupar-se i juntar-se. És també l'arrel que dona nom als adjectius que expressen característiques internes, com són les formes de ser personal i intrínseques (juven-il, fàc-il, etc.).


 


Per últim tenim l'arrel “ol”, una de les arrels més prolífiques, amb gran varietat de variants i formes halófones. “Ol” significa el costat d'un mateix, el costat que augmenta en el entorn. Potser és la paraula castellana “ola” la que amb més claredat expressa el valor semàntic d'”ol”,  és a dir, l'elevació, l'augment del costat, que pateix un abultament de la superfície plana del mar.


 


Així podríem continuar amb tots els altres fonemes-lexemes consonàntics: “b”, “t”, “g”, “x”, “r”, “s”. Molts dels compostos o arrels bàsiques són coincidents amb els nostres afixos, preposicions, interjeccions, terminacions, morfemes: ab-, ap-, ob-, de, a, as-, an-, ep, uf, at-, ad-, oc-, -ak, -it, -ot, -ix, -et, -ar, -er, -or, -ir, -al, -il, -es, es-, -ez, -os, -us, -is, etc.


Aquestes arrels, de primer grau d'unió (vocal més consonant), formen tot un ventall de combinacions quan se combinen entre elles, seguint una mica el que Ramon Llull definia com Arts Combinatòria. Si partim de les 32 arrels primàries i les combinem entre si, poden arribar a formar 1.024 arrels diferents secundàries, compostes de 4 sons i 2 síl·labes. Dins d'aquest gran grup podem observar que les vocals inicials habitualment es perden degut a la tendència a iniciar les paraules amb consonant. Per trobar un significat amb una arrel composta de consonant més vocal més consonant, cal anar provant quina podria haver estat la vocal inicial perduda, i veure amb quina de les quatre dona un millor significat l'arrel: Partint de l'arrel “al” com a nucli obtenim moltes de les arrels conegudes, com poden ser: m-al, k-al, b-al, t-al, s-al, ..., amb “ol”: k-ol, b-ol, s-ol, t-ol, ..., amb “il”: b-il, m-il, s-il, ... amb “an”: t-an, m-an, k-an, s-an, l-an,... , amb “en”:  s-en, p-en, k-en, ...., amb “in” : s-in, m-in, t-in, ..., amb “on”: k-on, m-on, b-on, ... etc. D'aquí sorgeix la gran possibilitat de combinació de les arrels primitives, per constituir les secundàries,  que, encara que no totes són igualment productives a l'hora de donar derivats i paraules compostes,  si que una bona part d'elles, com podrem ver en capítols posteriors, si donen un extens grup de paraules derivades, paraules que no són estranyes dins de les llengües, sinó paraules clau i importants a l'hora de fer paraules derivades.


 


No hay imágenes relacionadas.

Comentarios

Tijera Pulsa este icono si opinas que la información está fuera de lugar, no tiene rigor o es de nulo interés.
Tu único clic no la borarrá, pero contribuirá a que la sabiduría del grupo pueda funcionar correctamente.


 1. #1 Apomios 22 de jun. 2007

  He leido tu articulo gracias a que se catalan, parece interesante y comparto un nexo comun anterior al latin como dices, fijate en la palabra izquierda, esquerra y ezquerra, igual en todas las lenguas de la peninsula.


  No te ofendas, pero creo que es una pena que pongas el articulo en catalan, asi limitas que te puedan leer o comprender el resto de personas de toda  España. Como te dije yo no tengo ningun problema con el catalan, pero comprendo que los demas lo puedan tener, para eso tenemos el castellano el comodin para todos, de eso se trata de entendernos entre todos.


  Et desitjo un bon dia!

 2. #2 Pedrarias de Almesto 22 de jun. 2007

  Suscribo lo que dice Apomios. Es una lástima que los que no dominamos el catalán nos perdamos muchos detalles ineresantísimos en tu exposición, sobre todo los que entendemos de lingüística ( hice filología románica en Salamanca y una asignatura fue precisamente catalán, bueno la evolución vocálica y consonántica desde el latín).


  Micer Apomios: ¿Por qué siniestra quedó arrumbada como oposición a diestra y la vasca se impuso en catalány castellano? Hay tantas cosas...

 3. #3 giorgiodieffe 22 de jun. 2007

  "pared " deriva del bajo latin "parete(m)", pero en latin clasico era "paries"

  "pari-", que es  identico al sanscrito "pari" y no muy distante del griego "peri", significaba "alrededor"

  y "-es" es un antiguo participio presente del verbo "eo" (= "ir"/yo voy). Significa "que va alrededor".

  Segun Devoto, la raiz de "pari-" seria un *TWERE, atestigado en area baltica con el significado de "abrazar".

  El problema es que el "wall" ingles es parecido al latin "vallum". Originariamente es un muro de trozos de madera, de palos.
  "Vallum" y "palo" son parientes...aleman "Pfah"...raiz *VAL/*VAR = cubrir, defender.

  http://www.etimo.it/?term=vallo&find=Cerca

  Puede ser que *TWERE derive de *VAR, que parece ser una raiz IE mas general.

 4. #4 giorgiodieffe 22 de jun. 2007

  falta algo en mi comentario:

  "pari-" significaba "alrededor"

 5. #5 guillen 23 de jun. 2007

  aun faltan lengus que no estan oficializadas pero son lenguas... es una pena que un patrimonio como es una lengua se este perdiendo en muchos lugares, si no se ha perdido ya.....

  No se catalan pero me encantaria saberlo.... por el contrario se aragonés y muchas palabras se parecen 

 6. #6 Xulapain 23 de jun. 2007

  La tesis referente a que los idiomas romances peninsulares (y continentales peripirenaicos como el occitano, que por cierto siempre se nos olvida que el aranés es también idioma del estado español) y en concreto el importante sustrato de las lenguas prerromanas, en particular el euskera, y la convivencia con otras lenguas (árabe, hebreo...) tuvieron en la génesis de las lenguas romances en el ámbito de las dos vertientes de los Pirineos fué objeto de las ponencias que varios investigadores  presentaron en el ciclo de conferencias celebrado en Pamplona en mayo del 2001 y posteriormente publicado por el Gobierno de Navarra bajo el título "Vascuence y Romance. Ebro-Garona, un espacio de comunicación" que supongo todavía se puede conseguir en el Fondo de Publicaciones del Gob. de Navarra.


  Lo cierto es que las ponencias de 17 expertos de la talla de Gorrochategui, Gonzalez Ollé, Grosclaude etc. además del aval que representa la poco sospechosa publicación (el Gob. de Navarra no es muy proclive a profundizar en estos temas) me animan a recomendaros su lectura. Por mi parte intentaré extraer lo que pueda en los parrafos que vengan al caso.  

 7. #7 lapurdi 23 de jun. 2007

  Gracias a los que aportais vuestras opiniones. És verdad que no todo
  el mundo sabe catalan, y, si podemos decir que el castellano. Pero
  encuentro que ambós son tan parecidos que animo a los
  castellanoparlantes, únicamente, a que se animan a aprender ya que es
  muy fácil. Los que somos, por así decir, primos (catalanes,
  castellanos, gallegos, y me dejo otras lenguas menores...) no
  deberiamos tener problemas para entendernos.

  Por otra parte, el vasco, ya nos cuesta un poco más pero tienen
  bastante que ver con todas las demás lenguas, y un poco por ahi va mi
  trabajo: ver las relaciones entre todas ellas, especialmente con el
  eusquera, que aunque digan que esta aislado no es tan así. Sino que
  expliquen porque todos compartimos una palabra vasca para la mano
  "izquierda", de "ezker",  en vasco izquierda, y a su vez de
  "esku", mano, y "ker", mala, torcida. De la unión entre "esk-ker", mano
  mala, mano torcida, quedó izquierda y esquerra. Habria que buscar
  palabras que tuvieran a ver con ambas palabras vascas. Por ejemplo, en
  catalán, tenemos "esguerrar", salir un cosa mal, hacer un rallón,
  (lógico por otra parte para una mano que no es la diestra).

  Sobrer la raiz "par" de pared, yo la relaciono con otras bilabiales
  como "far", "bar", "var", todas significan superficie que se amplia,
  tal como es una pared, o una parra, o un aparcamiento, o un parque, o
  el verbo parar (extenderse), etc. A veces la "r", cuando no es vibrante
  se confunde con la "l" como en el inglés "wal", que nos da "baluarte",
  entre paredes (interpretación mia) ya que es el fuerte que en los
  vertices de las ciudadelas vigilan las dos paredes de la misma
  entre  (arte) las que se encuentra el baluarte.

 8. #8 lapurdi 23 de jun. 2007

  A los que no son catalanoparlantes: podeis mirar cuantas palabras
  por parágrafo no entendeis: una, dos,... y así sabremos la dificultad
  de la lengua catalana para los no catalanes. Gracias.

 9. #9 Teshub 24 de jun. 2007

  Bueno, yo al menos agradecería que me explicaran concretamente el significado de "arrel" y que palabra castellana, gallega o vasca se parece a esa. Supongo que significa raíz, a tenor de las explicaciones del diccionario del instituto de estudios catalanes. Pero en gallego raíz es raíz, y en vasco sustrai, erro, zain, zuztar. En francés raíz esracine, en portugués raiz, en inglés root, en italiano radice, wortel en neerlandés y en alemán Stamm, Wurzel. La he utilizado como ejemplo porque era la única palabra que no conseguía deducir por el contexto, de lo que personalmente intepreto que no debe tener parecido con las otras lenguas que conozco. Además es una palabra que no puede considerarse moderna precisamente, pues se aplica a algo fundamental como la base de las plantas. No se con qué idioma podríamos encontrar parecido del arrel catalán, desde luego como mucho con el vasco erro...claro que entonces lo mismo cabría decir de raíz y zain.


  La pregunta que me viene a la mente es, si realmente existe una relación entre el fonema y la idea, no es un puro convencionalismo, ¿por qué no existe tan siquiera un alfabeto común en Europa?...algo que hubiera venido muy bien en la ex-Yugoslavia, que era el único país occidental que tenía dos alfabetos -latino y cirílico- y cinco lenguas oficiales, en su constitución de 1974 (ahora hay muchas más). Quizás ese país pueda servir como banco de pruebas de la teoría, la realidad es que desde la creación de Yugoslavia en 1918 hasta su destrucción en 1991, las distintas lenguas fueron aproximándose (los lingüistas se referían a un serbo-croata, también hablado en bosnia: Robert D. Greenberg, Language Politics in the Federal Republic of Yugoslavia: The Crisis over the Future of Serbian, Slavic Review, Vol. 59, No. 3 (Autumn, 2000), pp. 625-640)....ahora pasa todo lo contrario, incluso en kosovo querían hacer oficial el alfabeto y los nombres turcos, además del albanés ( http://faculty.uca.edu/~lburley/language_&_politics.htm )


  Yo no tengo problemas para entender el catalán, ya que hablo francés y entre las similitudes con español y con francés se puede entender (escrito), aunque siempre se agradece una traducción o al menos un resumen-introducción amplio. Cuando yo he adjuntado textos en inglés alemán o italiano suelo poner una traducción (personal mayoritariamente), ya que aunque la gente pueda hablar esos idiomas, es incómodo estar traduciendo y pensando a la vez. El original siempre lo añado para que quien quiera pueda leerlo por su propia cuenta y darle la interpretación que considere más conveniente, que no tiene porqué ser la mía.

 10. #10 lapurdi 25 de jun. 2007

  Teshub: me anoto lo de hacer un resumen en castellano. Seguida pueda ponerme, lo hago. Sobre la disparidad de palabras con el significado "raiz/arrel", exceptuando algunas lenguas, todas comparten el fonema-semantema "r", segurament porque al ser latinas proceden del latín, però también porque el significado de este fonema és el de "suelo", "superficie", "nivel o ras", etc. Supongo que para dar el significado concreto de raiz intervienen otros fonemas, pero no sé que otros significados se amalgaman junto a "r".


  No obstante puedo comprovar un alto entendimiento del catalán, a pesar de no haberlo estudiado. Eso me reafirma en la facilidad para un castellanoparlante de aprender catalán, segurament mucho más fàcil que aprender francés.


  Respecto a la relación entre significante y significado y su posterior plasmación en el alfabeto, creo que son cosas distintas, especialmente porque los alfabetos son posteriores a la creación de la lengua oral, però segun veo los fonemas en cada lengua no son muy diferentes con los de otras lenguas. Vocales suelen ser las 5 que todos conocemos o alguna más, que podemos incluir dentro de las otras (o abierta, a neutra, etc.).


   

 11. #11 lapurdi 25 de jun. 2007

  Ahí va un resumen, muy breve, del artículo:


  El objetivo del presente trabajo es demostrar los muchos puntos en común que tienen las cuatro lenguas oficiales del estado (castellano, catalán, eusquera y vasco). Son similitudes heredadas de la existencia de lenguas anteriores al latín, lo que lleva a que muchas raíces sean comunes a las cuatro lenguas.


  El método utilizado, muy propio y personal,  se basa en la comparación fonética, en primer lugar, más la comparación semántica, en un segundo momento, desmenuzando las palabras en morfemas, pero hasta llegar a los fonemas como auténticos semantemas.


  El resultado encontrado es afirmativo sobre esa realidad anterior, y sobre la existencia, ya no solo de raíces comunes al vasco y a las lenguas latinas, sino que llego a poder concluir la semanticidad de los fonemas, hasta ahora no reconocidos como cargados de significado.


  Hago una reconstrucción de lo que podría haber sido la formación de la primera lengua, con una gramática sencillísima basada en la yuxtaposición de los fonemas, y, posteriormente, de los lexemas y morfemas. En esta lengua primigenia la palabra equivaldría a lo que para nosotros es hoy la frase.


   


  Después de unas nociones propias sobre conceptos como: palabra, morfema, morfo, halomorfos, lexemas, semantema, fonema, etc. , paso a plantear la hipótesis. En ella se refuerza la coincidencia entre sonido y concepto, pero no a niveles de palabra, sino más bajos, de morfema, de lexema, para llegar a comparaciones con los mismos fonemas. A pesar de que pueda parecer increíble, existe a nivel práctico una carga de significado en cada fonema, y a este extremo se llega por una división cada vez más pequeña de las palabras, con sus partes y partículas.


  Para llegar a esta conclusión utilizo todas las palabras, aunque sean de diferente tronco lingüístico, por ejemplo, el vasco, y lo relaciono con palabras de otras lenguas, aunque sean de otra familia lingüística, y, también, entre palabras parecidas de la misma lengua. Todo ello crea un gran grupo de palabras que comparten una misma raíz, morfema, y, finalmente, fonema, lo que ayuda a encontrar el denominador común del significado de todas ellas. Quizás desorienta en este trabajo que los conceptos básicos no son los que habitualmente utilizamos al relacionar constantemente palabra con el concepto de una cosa concreta.


  En esta labor de análisis es muy importante la comparación con los morfemas, más o menos conocidos, y los afijos, y las palabras pequeñas, como interjecciones, preposiciones, etc. Todo este conjunto de materiales semánticos nos dan las pistas para encontrar el significado profundo de las raíces y luego de los fonemas.


  Cuando este trabajo analítico lo llevamos hasta el extremo podemos encontrar una fórmula muy sencilla de creación de lexemas y morfemas, al combinar las cuatro vocales básicas con las ocho consonantes también básicas. El resultado són 32 raices primarias, resultantes de la combinación.


  Conson./vocal


  A


  E


  I


  O/U


  P, b, v, f, u,


  Ap, ab, av, af, au


  Ep, eb, ev, ef, eu


  Ip,ib, iv, if, iu


  Op, ob, ov, of, ou


  T, d


  At, ad


  Et, ed


  It, id


  Ot, od


  K, g, h,


  Ak, ag, ah


  Ek, eg, eh


  Ik, ig, ih


  Ok, og, oh


  X, g, j, ch


  Ax, ag, aj, ach


  Ex, eg, ej, ech


  Ix, ig, ij, ich


  Ox, og, oj, och


  R, rr


  Ar, arr


  Er, err


  Ir, irr


  Or, orr


  S, ss, z, x


  As, ass, az, ax


  Es, ess, ez, ex


  Is, iss, iz, ix


  Os, oss, oz, ox


  L, ll, y, i


  Al, all, ay, ai


  El, ell, ey, ei


  Il, ill, iy, ii


  Ol, oll, oy, oi


  N, m, ny,


  An, am, any


  En, em, eny


  In, im, iny


  On, om, ony


  32 arrels


   


   


   


   


   


  Finalmente la demostración de la teoria, solo se puede hacer por la práctica diaria y la comprobación palabra a palabra, y lengua a lengua. Quizás por lo voluminoso de todo este trabajo comparativo que he acotado el trabajo a solo cuatro idiomas, los oficiales en el estado, incluyendo el vasco que siempre nos da el contrapunto de ser una lengua no románica.


  Para hacer una demostración breve he escogido 20 raices de primer grado, es decir, vocal más consonante, y de segundo, consonante más vocal más consonante, para, a través de estas raices compartidas en las cuatro lenguas, demostrar aunque sea mínimamente estos puntos comunes básicos entre todas ellas.


   

 12. #12 Ttarttalo 26 de jun. 2007

  Hola a todos.


  Soy nuevo en esto y no soy un erudito en ninguno de estos temas, sólo un profesor de euskara para adultos. Así que mis ideas y teorías pueden que no tengan una base muy científica, pero me gustaría hacer un comentario.


  Según creo una de las últimas y más aceptadas teorías acerca del origen euskara dice que es una lengua... no recuerdo como las llaman, pero que surgió aquí, en el lugar donde se habla. 


  Al mismo tiempo, se hablaban otras lenguas al rededor del euskara que tal vez por proximidad y contacto comenzaran a utilizar préstamos lingüísticos.


  Más tarde todas estas lenguas irían desapareciendo por invasión de los romanos. Pero tal vez pudiera ocurrir el mismo fenómeno cuando el latin introdujo préstamos de estas lenguas hoy desparecidas. De ahí, el castellano, galego y catalán podrian haber recivido alguna de estas raices de las que hablabais aquí.


  Escribo a estas horas porque tengo una de mis noches insomnes y puede que nis ideas sean descabelladas porque no tengo la mente fresca. Pero a lo mejor hay algo interesante en lo que he dicho.

 13. #13 Ttarttalo 26 de jun. 2007

  Insomne perdido, recibido con "v". Si es que no dormir es muy malo!!

 14. #14 lapurdi 02 de jul. 2007

  Ttarttalo: si, más o menos deberia ser así. Una lengua o família de lenguas de las que, creo, que unicamente ha quedado el basco, y solo en otros lugares ha quedado los restos, los vestigios, especialmente en la toponimia, pero también en el léxico.


  Incluso creo que no seria aventurado decir que el articulo basco -a se puede apreciar en algunos nombres, como , p.e., la palabra Or (proviniente de "ur", corriente), que ha dado derivados con articulo y sin él: Aigua d'Ora, Riu d'Or, Ridaura, Dauro, Cova d'Or, etc.


  Por lo tanto creo que una colaboración basco-romànica es buena para indagar en los origen, ya no solo de las lenguas individuales, sino de la lengua, en mayúscula.

 15. #15 leia 02 de jul. 2007

  yo soy profesora de euskara tambien de adultos,aupa Tartalo!, y me interesa su estudio, el euskara es una lengua aislada, probablemente autoctona según Mitxelena. Se ha intentado buscarle relación con cantidad de idiomas, con las caucasicas, el berebere, lenguas ergativas etc... pero no hay nada concluyente, mas bien todas son refutadas. Tiene mucha influencia del latin a nivel lexical por importación tecnologica romana por ejemplo, algo de celta puesto que había relación y probablemente los vascos eran bilingües o trilingües, y es sustrato del castellano por proximidad geografica, pero no creo que tenga relación con ninguna otra lengua de la peninsula ya que estas son evoluciones del latin, alejadas de nuestro territorio.

 16. #16 Muñiz 02 de jul. 2007

  Oso zaila da horretaz hitz egitea baina ondo deritzot estabaidatzeari foro honetan.


  Euskarari buruz teoria ako daukagu, bibliografia dexente, gero ta gehiago gainera baina fidagarriak, ez dakit. Duela lau urte euskararen aldetik, irakurtzen hasi nintzen liburo eta aldiskari asko daukat eta segurunik berriro(Celtiberiari esker) kontu honetan arituko naiz. Hona hemen Gazteniaz idatzitako laburpen bat.


  Guillen estimatua, niri ere asko gustztzen zail zure eskuntza(la fabla) baina oso gutzi esagutzen dut. Euskeraz "jo ta ke" esaten dugu edo "aurrera" eta fablaz "entaban",laburbilduz, en castellano ánimo y adelante.


  Desde que en el siglo XIX se comenzaron a realizar las comparaciones y clasificaciones científicas de las lenguas y se fueron estableciendo los orígenes de algunas de ellas, el aislamiento lingüístico del euskera se fue haciendo más patente. Así, por ejemplo, en todas las clasificaciones de lenguas extraídas de las enciclopedias modernas, al euskera se le reserva un lugar aparte, sin genealogía ni parentesco definido.


   


  De las todas de comparaciones que se han llevado a cabo entre el euskera y otras lenguas para intentar buscar un origen común, dos han sido sobre las que más se ha insistido: la primera evoca la posibilidad de un parentesco entre el euskera y el antiguo íbero, fue opinión común hasta mediados del siglo pasado. Incluso se suponía que los dialectos del euskera actual serían los restos del antiguo ibérico. Esta teoría dejo de sostenerse en el momento en el que se pudieron leer algunos textos ibéricos (aún así, ciertos vocablos íberos tienen la misma forma que los vascos actuales: ur, argi, bios). En esta misma línea se sitúa la teoría que intenta relacionar el euskera con las lenguas del norte de África.


   


  La segunda teoría, por su parte, la relacionaría con las lenguas del Cáucaso. Aunque han sido muchos e importantes los investigadores que han defendido esta teoría, el método empleado en las comparaciones entre el euskera y el caucásico ha sido criticado y el valor de sus conclusiones han sido puestos en duda.


   


  En general, se puede afirmar que el las relaciones de parentesco del euskera con otras lenguas, hoy por hoy, están por determinar.


   


   


  Bibliografía


   


  INTXAUSTI, Joseba: El euskera, la lengua de los vascos


   


  MICHELENA, L.: Comentarios en torno a la lengua ibérica, Zephyrus 12 (1961)


   


  TOVAR, A.: Ibérico e indoeuropeo, Zephyrus 15 (1964)


   


  VERD, Gabriel M.: “Sobre la cuestión vascoibérica” Anuario del Seminario de Filología Vasca “Julio de Urquijo” XIV, (1980)


  En mi breve introducción en Euskera he dicho que es muy dificil y a la vez interesente hablar sobre los origenes de las lenguas, sobre todo cuando hablamos del Euskera, pero que gracias a Celtiberia y mas concretamente a Lapurdi, volvere a leer viejos textos y revistas para comentar en este foro.


  Al amigo Guillen bajoaragones de pro,animarle con el estudio y difusión de la fabla y creo que adelante ó ánimo se dice "entaban".


  Agur, adios,adeu


   


   

 17. #17 JPIII 05 de jul. 2007

  Me parece muy interesante este artículo.  Disfruto de todo lo que sea dinguistica  :-)


  Además me agrada que lo escriban en Catalán porque sirve para ejercitarse y muchas veces leyendo otro idioma romance a través de raíces uno aprende algo del castellano.


  Un saludo braterno desde Chile.


  Tocariov.

 18. #18 Fraixen 15 de ago. 2007

  Bueno, yo al menos agradecería que me explicaran concretamente el significado de "arrel" y que palabra castellana, gallega o vasca se parece a esa. Supongo que significa raíz, a tenor de las explicaciones del diccionario del instituto de estudios catalanes.


  Son muchas las palabras del oriente peninsular (idiomas catalán y aragonés) que no tienen palabra "parecida" en los idiomas occidentales, y en cambio sí la tienen con otros idiomas de allende los Pirineos.


  Pero no es éste el caso, porque esta palabra tiene en todos los romances un mismo o similar origen. Arrel viene también, pues, del mismo origen latino (radīce) que el portugués y castellano raiz, el aragonés radiz o el francés antiguo raïs (la forma actual racine viene de la vulgar radicīna), sólo que la palabra catalana ha sufrido una evolución mayor, como prueban las muchas variantes que tiene en las hablas locales y que dan algunas pistas (raïl, arraïl; rael, arrael; real, arreal; raiel, arraiel; arriel). Lo normal es que el latín radīce diera en catalán raiu, como de hecho debió ser en catalán medieval, ya que está documentada (rahiu). El paso de -u a -l no es raro, porque se ha dado en otras palabras (malaut > malalt), aunque lo inusual es que sea a final de palabra y deba quizá explicarse por fonética contextual. Luego, de la forma raïl/arraïl, existente hoy y que recoge también el DIEC como variante, pasó a rael/arrael y a rel/arrel. La a protética imagino que es por confusión con la del artículo.


  Saludos.


  Fraixen

 19. #19 lapurdi 14 de ene. 2008

  Las relaciones del vasco con el catalan viene desde la más tierna infancia del catalán. Hay que saber que la zona del Pirineo catalan conserva una toponimia muy basada en el vasco, y aun hoy se puede interpretar sus topónimos por el vasco. Esto esta reconocido, y incluso hasta los siglos VI a IX se hablaba este idioma en los valles catalanes. Pero esta presencia se fue absorviendo con la mayor potencia del latín, pero no quiere decir que el idioma vasco, o el vasco que en aquella época se hablaba en el Pirineo catalan, no dejara un impronto en su léxico y toponimia.


  La reculada del vasco desde Cataluña pasa luego a Aragón, donde en Huesca, aun en la Edad Media, se hablaba en los pueblos. Así que podemos ver que la extensión del vasco o "vascoide" como algunos dan en llamarle fue mucho mayor que la actual, abarcando, creo yo, todo o casi todo el Pirineo, y area contiguas como son Rioja, seguramente Valencia, Languedoc, Occitania, y quizás norte de Castilla y Cantabria.

 20. Hay 19 comentarios.
  1

Si te registras como usuario, podrás añadir comentarios a este artículo.

Volver arriba